Klonken Spelförenings Stadgar

§1 Föreningen
Föreningens namn är Klonken Spelförening.
Föreningens organisationsnummer är 802526-8585.
Föreningen har sitt säte i Göteborg.
Föreningen är en ideell förening. Föreningen är ansluten till Sverok.
Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.
Föreningens syfte är främst att främja spelande av e-sportspel.
Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.
Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem
Som medlem antas personer som godkänner föreningens stadgar och som årligen skickar in en skriftlig anmälan till föreningen. Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem.
Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kan väljas till styrelsen. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem
Medlemskapet gäller till och med nästa årsmöte, men minst till och med verksamhetsårets slut.
En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det skriftligen till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

§4 Avstängning av medlem
En medlem som allvarligt skadar föreningen och dess syften kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen upphävs avstängningen eller utesluts medlemmen.

§5 Styrelsen
Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och det som bestäms på årsmötet.
Styrelsen består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och ledamöter väljas.
Styrelsen väljs på årsmöte och tillträder direkt efter valet. Valbar är medlem i föreningen.

§6 Revisorer
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en eller två revisorer. Valbar är person som inte sitter i styrelsen. Revisor behöver inte vara medlem i föreningen.

§7 Valberedning
Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen. Valbar är medlem i föreningen. Om årsmötet beslutar att inte välja någon valberedare ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§8 Ordinarie årsmöte
Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats. För att mötet ska vara behörigt måste alla medlemmar meddelas personligen minst två veckor i förväg. Det ska framgå information om tid, plats och vad som kommer tas upp på mötet.
Om det finns särskilda skäl kan årsmötet hållas senare än den 31 mars, under förutsättning att medlemmarna godkänner det.
Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1. mötets öppnande
2. beslut om mötets giltighet
3. val av mötets ordförande
4. val av mötets sekreterare
5. val av minst en person att granska protokollet efter mötet
6. styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
7. styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
8. revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
9. beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. förslag från styrelse och medlemmar
11. beslut om årets verksamhetsplan
12. beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
13. val av årets styrelse
14. val av årets revisor
15. val av årets valberedare
16. mötets avslutande

§9 Extra årsmöte
Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§10 Firmateckning
Styrelsen beslutar om vem eller vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. Dessa personer kallas för firmatecknare och kan teckna föreningens firma var för sig.

§11 Omröstningar
Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§12 Ändra stadgarna
Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

§13 Nedläggning
Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.